700. výročí narození Karla IV.

AKTUÁLNÍ INFORMACE HLEDEJTE PROSÍM od 1. 12. 2015 NA WWW.OTECVLASTI.EU

V blížícím se roce 2016 oslavíme výročí jedné z nejdůležitějších událostí v dějinách českých zemí. Připomeneme si 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské Karla IV., jehož považuje český národ za nejvýznamnější osobnost své historie.

Karel IV. je oceňován především pro svou moudrost, vzdělanost a diplomatickou obratnost. Za jeho vlády dosáhly české země nebývalého hospodářského i kulturního rozkvětu. Dlouho opomíjená Praha se stala, založením Nového města pražského, skutečnou metropolí Svaté říše římské. A ani jeho další zakladatelské činy neztratily nic ze své důležitosti a dodnes se jimi můžeme těšit. Ať už je to při obdivování monumentální krásy chrámu sv. Víta, během procházek po Karlově mostě či při rozjímání v chodbách Karlštejna.  

Karlova vláda nevratně zasáhla i do dalších oblastí společnosti. Vzdělání bylo podpořeno založením proslulé Karlovy univerzity, která byla první univerzitou na sever od Alp. Význačným činem v oblasti církevní pak bylo založení pražského arcibiskupství, které ukončilo podřízenost arcibiskupství německému. V neposlední řadě je potřeba zmínit výjimečné postavení v rámci Svaté říše římské, které Země koruny české získaly vydáním Zlaté buly Karla IV., a které zastávaly až do zániku říše v roce 1806.


 


Spolek Otec vlasti Karel IV., z. s. je iniciátorem celé řady akcí a projektů souvisejících s tímto významným výročím. Spolek je členem Národní komise pro přípravu výročí a také spolu s představiteli významných institucí zástupce Spolku podepsal tuto deklaraci:

u příležitosti

SLAVNOSTNÍHO PŘÍPRAVNÉHO SETKÁNÍ NÁRODNÍ KOMISE K OSLAVÁM 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V HLAVNÍM SÁLE VALDŠTEJNSKÉHO PALÁCE
 

Preambule:

V roce 2016 si Česká republika připomene 700. výročí narození Karla IV. Toto jubileum je vhodným okamžikem, abychom se veřejně přihlásili k odkazu jednoho z nejvýznamnějších panovníků nejen českých, ale i evropských dějin.

Karel IV. byl velký reformátor a státník zcela ojedinělého rozhledu a schopností. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem světa 14. století, jeho kulturní vliv však přetrvává až do dnešních dob. Zdaleka se přitom netýká jen území, jemuž kdysi vládl. Neformální titul „Otec vlasti“ si však s Karlem IV. spojujeme především my v České republice. Důstojné připomenutí 700. výročí císařova narození je úkolem především pro zemi, k níž měl Karel IV. nejblíž. Můžeme tak demonstrovat kontinuitu s tou částí naší minulosti, která byla charakterizována kulturním rozkvětem, hospodářskou prosperitou a politickou stabilitou - tedy hodnotami, které jsou i dnes stále žádané.

Karel IV. učinil z českých zemí perlu své koruny. Nikdy předtím jsme v Evropě nehráli tak významnou pozitivní úlohu. Přitom když mladý Karel přišel do Čech, nalezl zemi v zuboženém stavu, jak uvádí i ve své autobiografii Vita Caroli: „Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli ani jediného hradu svobodného, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v domech měšťanských jako jiný měšťan.“ O to větší respekt Karlovo reformní úsilí zasluhuje.

S cílem připomenout život a dílo jedné z největších osobností našich dějin vznikl koncept „národního výročí“. Jeho smyslem je oslavit karlovské jubileum prostřednictvím celé řady kulturních, společenských, vzdělávacích i sociálních projektů – tak jak to odpovídá širokému záběru císařových aktivit. Národní výročí tak připomene Karla IV. nejen jako vzdělance, politika, diplomata, stavitele, křesťana, mecenáše, hospodáře a vizionáře, ale rovněž přiblíží jeho zakladatelské, kulturní a státnické dílo.

Jako reprezentanti veřejného života deklarujeme svou vůli spolupracovat na přípravách, koordinaci a realizaci oslav spojených s tímto výročím tak, aby ve svém celku byly skutečně důstojným připomenutím zásluh Karla IV. nejen o české země, ale o celou Evropu.

V Praze, v předvečer 698. narozenin Karla IV.

dne 13. 5. 2014

Za účastníky shromáždění:

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky

Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace

PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí ČR

PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. et Mgr. Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR

Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor Univerzity Karlovy

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Rady Asociace krajů ČR

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hlavního města Prahy

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd ČR

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví  v ČR

Mgr. art. Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu

Ing. Petr Dvořák, MBA, generální ředitel České televize

Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu

Ing. Ivo Velíšek, CSc., ředitel Správy Pražského hradu

PhDr. Jaromír Jermář, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Mgr. Ondřej Chrást, předseda spolku Otec vlasti Karel IV., z.s.


 • Jestliže král zamýšlí shromáždit poklad loupením a nespravedlností, zamýšlí něco, co není pravda, protože takovým způsobem se poklad hromadí jen za cenu pustošení země.
   
  (Karel IV.)
 • Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený.
   
  A stejně tak ji zdobí, když se král stará víc o to, jak se mají lidé, než se má on sám, protože je spjat s lidmi, jako duše je spjata s tělem.
   
  (Karel IV.)
 • Jestliže král opomene zkoumat činy svého lidu, svých rytířů a svých nepřátel, pak jednoho dne nebude bez starosti o svou vládu.
   
  (Karel IV.)
 • Jak dobře je lidu, jehož král dokáže věci jasně posoudit, umí se rozhodnout a zná, co má znát.
   
  A jak špatně je lidu, když králi něco z toho chybí.
   
  (Karel IV.)
 • Když král pohrdne nějakou maličkostí z toho, oč má pečovat, maličkost přestane být maličkostí.
   
  Podobně se u nemocného tělesná slabost rozmůže a ochromí celé tělo, pokud se jí nevyjde vstříc s lékem.
   
  (Karel IV.)
 • Pokud se král nechá ošálit lichotkami nepřítele, jeho sladkými slovy, a nepřihlédne k jeho činům, bude nepřipraven, až jej nepřítel náhle napadne.
   
  Stejně tak neunikne smrti, koho náhle a nečekaně napadne svým skokem lev.
   
  (Karel IV.)
 • Pro krále je důležité vybavit syna znalostmi o tom, jak uchovat královskou moc, jak být spravedlivý k lidu a jak zvládat vlastní špatnost.
   
  Ať jej nenechá trávit mnoho času lovem nebo jiným touláním, ale naučí jej jasně se vyjadřovat a zařídí, aby se vyhýbal marnostem.
   
  (Karel IV.)
 • Pro krále je důležité, aby se jeho dobrodiní projevovalo na mužích dobrých a na těch, kdo usilují o vědění.

  Budou se pak více snažit tyto vlastnosti pěstovat.

  (Karel IV.)

 • Když král chce, aby někdo poskytoval nějakou službu, je pro něj důležité nejprve poznat mravy toho člověka, a jak dokáže řídit sebe, svůj dům a své blízké.

  Když se král dozví, že má dobré mravy, zvládá své postavení, dbá zákona a trpělivě snáší potíže, jež ho potkávají, ať potom zařídí, aby mu sloužil, pokud k němu nechová zášť.

  (Karel IV.)

 • Vím, že ryzí přítel, jenž tě miluje, je lepší než bratr ( i otec i matka), který si přeje tvou smrt, aby zdědil tvůj majetek.
   
  (Karel IV.)
 • Všechno na světě dychtí po své obdobě.

  (Karel IV.)

 • Když někdo nedokáže zkrotnout a zklidnit se laskavou domluvou, postarej se, aby zkrotnul potupným a drsným potrestáním.

  (Karel IV.)

 • Zdravé tělo je velké bohatství a spokojené srdce velká radost.

  (Karel IV.)

 • Poslušnost z lásky je pevnější než poslušnost z nadvlády a strachu.

  (Karel IV.)

 • Zkušenost s věcmi bývá příčinou cenného napomenutí a výhled na jejich konce příčinou pevné věrnosti.

  (Karel IV.)

 • Na tomto světě je dobré a vznešené mít dobrou pověst, na onom zase nebýt trestán.

  (Karel IV.)

 • Zdravější je mlčet, než mluvit s hlupákem a vyhledat samotu než se spolčit se zlými lidmi.
   
  (Karel IV.)
 • Když je král zločinec, je lépe tomu, kdo se s ním nestýká, než tomu, kdo u něj má významné postavení.

  (Karel IV.)

 • Lepší je člověk neplodný, než člověk s nejapným synem.

  (Karel IV.)

 • Lépe je stýkat se s moudrým chudákem než s bohatým hlupákem.

  (Karel IV.)

 • Prostřednictvím moudrosti lze dojít pokory, dobré vůle, zbožnosti a vyhnout se hříchům.

  (Karel IV.)

 • Kdo hledá moudrost, aniž by četl a lopotil se ve snaze ji získat, nejedná správně.

  Kdo se domnívá, že už ji má, jen trochu nedokonalou, neví nic.

  (Karel IV.)

 • Kdo má dluhy v díle, jimž je povinen svému Stvořiteli, má jistě v každém jiném dobrém díle dluhy mnohem větší.

  (Karel IV.)

 • Nevěř tomu, kdo tvrdí, že zná pravdu a přitom dělá její opak.

  (Karel IV.)

 • Děti touží po sladkostech a nepřestanou je jíst, ani když se jim bude bránit.
   
  Podobně nedokážou držet půst lidé hloupí a cítící náchylnost k tělu. Milují život, ale jen kvůli sobě.
   
  Naopak lidé moudří mají na životě rádi pouze to, že mohou konat dobro. A pak se zříkají potěšení světa, protože ta jen škodí. Mohou sice souviset s různými činnostmi a touhami, ale povahu mají podobnou.
   
  (Karel IV.)
 • Jak by se mohli rovnat činy těch, kdo se snaží dosáhnout věcí užitečných a stálých, a činy těch, kdo pouze touží dosáhnout úkonů plných rozkoše?

  Jinými slovy: žádným způsobem se nemohou rovnat. Je velký rozdíl mezi tím, kdo se snaží poskvrnit špínou škodlivou na tomto světě i na onom, a mezi tím, kdo se odtud snaží pozvednout úmyslem stvrzeným na nebesích.

  (Karel IV.)

 • Kdo pomíjí věci neškodné a lopotí se, se škodlivými, nemá se považovat za pilného.
   
  (Karel IV.)
 • Moudrý člověk snáší hořkost a útrapy jako by byly sladké jak med, protože ví, že nakonec budou neškodné.

  (Karel IV.)

 • Jak dobré a užitečné je činit dobře těm, kdo si to zaslouží, a jak špatné a bez užitku těm, kdo nikoli.
   
  Kdo tohle dělá, mrhá svým úsilím. Kdo činí dobře těm, kteří si to nezaslouží, dopadne jako déšť na písku. Zmizí v něm beze stopy.
   
  (Karel IV.)
 • Člověka se nesluší posuzovat podle řečí, ale podle činů.

  Řeči totiž většinou projdou bez následků, zatímco po činech přichází prospěch nebo újma.

  (Karel IV.)

 • Když se almužna předá ubožákovi, jenž ji potřebuje, je očividně prospěšná.

  Lék také uzdravuje, pokud se vhodně podá nemocnému.

  Ovšem poskytnout almužnu nepotřebnému je jako podat nemocnému nevhodný lék.

  (Karel IV.)

 • Kdo se drží daleko od hlupáků, drží se daleko od špíny a nechává svůj zrak i sluch, aby si od ní odpočaly.

  (Karel IV.)

 • Ze všeho času, vymezeného pro lidský život je pěkné to, co zabírá služba Bohu konáním dobra.
   
  Prostředí je to, co zabírají nezbytnosti, jichž se nelze zříci, jako jsou jídlo, pití, spánek a léčba občasných nemocí.
   
  Špatné je, co zaberou zlé činy.
   
  (Karel IV.)
Facebooková stránka k 700. výročí narození Karla IV.

https://www.facebook.com/vyroci700let

 

Spolupracujeme

 • Za finančního přispějí Karlovarského krajeStatutární město Most
  Projekt realizován za finanční podpory Karlovarského kraje - Živý krajMinisterstvo zahraničních věcí
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinisterstvo pro místní rozvoj
  Správa Pražského hraduKancelář prezidenta republiky
  Hlavní město PrahaSenát parlamentu České republiky
 • Pražská informační službaStředočeský kraj
  Doba KarlovaBludiště
  Český rozhlasPLZEŇ 2015
  Ústecký krajMěsto Kadaň

mapa webu